Ing. Jana Shánělová, Ph.D.
tel.: +420 46 603 7043
e-mail:  jana.shanelova@upce.cz
 

Životopis

  Datum narození: 14. listopad 1973
 
Vzdělání
1997 Ing. Fakulta Chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, téma diplomové práce: "Vztah katalytické aktivity v oxidaci propanu a redukovatelnosti Cu-zeolitů (cz)"
2001 Ph.D. obor Fyzikální Chemie, Fakulta Chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, pracoviště Společná laboratoř chemie pevných látek Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a Univerzity Pardubice, téma disertační práce: "Viskozitní chování podchlazených chalkogenidových tavenin (cz)"

 
Zaměstnání
5/2001 - dosud Odborný asistent na Katedře fyzikální chemie, Fakulta Chemicko - technologická, Univerzita Pardubice

 
Odborné kurzy
6/2007 – 3/2007Vysokoškolská pedagogika pro učitele - inženýry podle evropského standardu IGIP

 
Pedagogická činnost
Základy fyzikální chemie - semináře, laboratoře, kombinované studium 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, (4-3-0)
Fyzikální chemie II - semináře, laboratoře, kombinované studium 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, (2-2-0)
Laboratoře oboru II5. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, (0-0-14)
Kalorimetrické a termoanalytické metody5. ročník, zimní semestr, 5 kredity, (2-0-2)

 
Vědecké zaměření
Výzkum v oblasti nekrystalických materiálů se zaměřením na chalkogenidová skla, studium viskozitního chování, strukturní relaxace a kinetiky krystalizace v podchlazených taveninách, měření viskozit metodou penetrační a metodou transverzálního toku, využití diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) a temoanalytické analýzy (TMA).

Publikační činnost a účast na konferencích
Autor či spoluautor 17ti vědeckých publikací v mezinárodních časopisech, 6 prezentací výsledků na mezinárodních konferencích, 4 prezentace výsledků na národních konferencích. Seznam publikací

 
Účast na grantových projektech
Hlavní řešitel grantových projektů
2002-2004Viskozitní chování podchlazených chalkogenidových tavenin, GAČR # 104/02/P087
Řešitelský tým
2008-2010Fázové transformace v chalkogenidových materiálech pro záznam informace, GAČR # 104/08/1021
2001-2003Strukturní relaxace amorfních materiálů, GAČR # 104/01/0030
1997-1999Výpočet kinetických a přidružených termodynamických dat ve vybraných anorganických systémech zaměřených na studium krystalizace při přípravě skelných materiálů, GAČR # 104/97/0589
1996-1998Studium krystalizačních procesů ve sklotvorných systémech, GAČR # 203/96/0184

 
Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací
Bakalářské práce
2007 Jaroslav BartákViskozitní chování podchlazených chalkogenidových tavenin
Diplomové práce
2009 Jaroslav BartákStudium krystalizace skel systému Ge-Sb-S pomocí TMA
2002 Daniel ŠvadlákStudium kinetiky krystalizace amorfního TiO2
Současní studenti
Bakalářské studiumLeoš Balatka, Ina Ragasová
Magisterské studium -
Doktorské studium -