Prof. Ing. Jiří Málek, Dr.Sc.
osobní stránka
tel.: +420 46 603 7045
e-mail:  jiri.malek@upce.cz
 

Životopis

  Datum narození: 7. září 1959
 
Vzdělání
1982 Ing. katedra obecné a anorganické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice, téma diplomové práce: "Studium přípravy a vlastností vybraných bis (h5-cyklopentadienyl) titaničitých sloučenin (cz)"
1986 Csc. obor Anorganická chemie, katedra obecné a anorganické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice, téma disertační práce: "Příspěvek k problematice n-typové vodivosti chalkogenidových skel (cz)"
1997 Doc. obor Technologie anorganických látek, Katedra anorganické technologie, Fakulta chemicko- technologická, Univerzita Pardubice, téma habilitační práce: "Kinetická informace v termoanalytických křivkách (cz)"
2000 DrSc. obor Anorganická chemie a technologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, téma disertační práce: "Kinetika strukturní relaxace a krystalizace nekrystalických materiálů (cz)"
2002 Prof. obor Fyzikální chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

 
Zaměstnání
2010-dosud Profesor na Katedře fyzikální chemie, Fakulta Chemicko - technologická, Univerzita Pardubice
2006-2010 rektor Univerzity Pardubice
2000-2006 prorektor Univerzity Pardubice
1988-2000 vědecký pracovník, Společná laboratoř chemie pevných látek AVČR a VŠCHT Pardubice
1985-1987 odborný pracovník, Katedra obecné a anorganické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice

 
Pedagogická činnost
Kalorimetrické a termoanalytické metody5. ročník, zimní semestr, 5 kredity, (2-0-2)

 
Vědecké zaměření
Výzkum v oblasti nekrystalických materiálů se zaměřením na chalkogenidová skla, studium viskozitního chování, strukturní relaxace a kinetiky krystalizace v podchlazených taveninách, měření viskozit metodou penetrační a metodou transverzálního toku, využití diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) a temoanalytické analýzy (TMA).

Publikační činnost a účast na konferencích
Autor či spoluautor 100 vědeckých publikací v mezinárodních časopisech s více jak 1900 citacemi, více než 80 prezentací výsledků na mezinárodních a národních konferencích. Vybrané publikace

 
Členství v odborných společnostech a redakčních radách
od 1998člen oborové rady pro obor: Anorganická technologie
od 1997člen redakční rady časopisu Termochimica Acta, Elsevier B.V., Holandsko
od 1997člen výboru odborné skupiny pro chemickou termodynamiku ČSCH
1994-1996člen společnosti The New York Academy of Sciences, New York, U.S.A.
od 1989člen výboru odborné skupiny pro termickou analýzu Československé společnosti chemické, nyní místopředseda

 
Účast na grantových projektech
Hlavní řešitel grantových projektů
2008-2010Fázové transformace v chalkogenidových materiálech pro záznam informace, GAČR # 104/08/1021
2004-2006Krystalizační procesy v podchlazených sklotvorných kapalinách, GAČR # 104/04/0072
2001-2003Strukturní relaxace amorfních materiálů, GAČR # 104/01/0030
1996-1998Studium krystalizačních procesů ve sklotvorných systémech, GAČR # 203/96/0184
1993-1995Studium kinetiky krystalizace v pochlazených sklotvorných taveninách, GAČR # 203/93/2156
1993-1994Studium fyzikálního stárnutí a krystalizace sklovitých materiálů, FRVŠ # 00227
Řešitelský tým
1997-1999Výpočet kinetických a přidružených termodynamických dat ve vybraných anorganických systémech zaměřených na studium krystalizace při přípravě skelných materiálů, GAČR # 104/97/0589
 Cross-over research project on underlying technology of nuclear energy, Science and Technology Agency of Japan
 Structuring of polymers, COST P12, EU

 
Pobyt v zahraničí
2 rokyNational Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan
2 rokyUniversity of Sevilla, Spain
1 rokUniversity of Catalunya, Terassa, Spain

 
Mezinárodní spolupráce
Prof. José M.CRIADO, Instituto de Ciencia de Materiales, C.S.I.C.- Universidad de Sevilla, SEVILLA, Španělsko, spolupráce od roku 1990 v rámci projektu vědeckotechnické spolupráce AVČR a C.S.I.C. Španělsko: Thermal methods of Kinetic Analysis of Heterogeneous Reactions: Application to the synthesis of Materials with Controlled Texture and Structure
Prof. Salvador MONTSERRAT, Departament de Máquines i Motors Térmics, Universitat Politécnica de Catalunya, TERRASSA, Španělsko, neformální spolupráce od roku 1992.
Dr. John M. HUTCHINSON, Department of Engineering, University of Aberdeen, ABERDEEN, Skotsko, neformální spolupráce od roku 1994.
Dr. Takefumi MITSUHASHI, Institute for Research in Inorganic Materials, TSUKUBA, Japonsko, neformální spolupráce od roku 1994.
Dr. Nobuyoshi KOGA, Faculty of School Education, Hiroshima University, HIROSHIMA, Japonsko, neformální spolupráce od roku 1991.

 
Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací
Bakalářské práce
2007 Iva VoleskáRelaxační chování amorfního Ge2Se98
Diplomové práce
2003 Petr KošťálStudium viskozitního chování podchlazených tavenin systému Cu – As2Se3
2000 Pavla Pustkovástudium kinetiky krystalizace amorfního ZrO2
1997 A. Oms EscurraEstudio de los fenómenos de dilatación y contracción térmica en resinas epoxi mediante el análisis termomecánico Departament de Máquines i Motors Térmics, UPC, Terrassa, Španělsko
1997 X. Borque MargenCinética de la reacción de curado del sistema epoxi-polieteramina mediante análisis térmico Departament de Máquines i Motors Térmics, UPC, Terrassa, Španělsko
1997 J. Olivan SierraCinética de la degradación térmica de resinas epoxi-diaminas mediante análisis termogravimétrico Departament de Máquines i Motors Térmics, UPC, Terrassa, Španělsko
Disertační práce
2009 Petr KošťálViscosity of chalcogenide glass-forming systems
2008 Roman SvobodaStructural relaxation of non-crystalline materials in the glass transition range
2008 Daniel ŠvadlákStudium kinetiky krystalizace v nekrystalických systémech
2004 Pavla PustkováStudium strukturní relaxace chalkogenidových skel
2001 Jana ShánělováViskozitní chování podchlazených chalkogenidových tavenin
Současní studenti
Magisterské studium -
Doktorské studiumZuzana Zmrhalová, Jaroslav Barták