Ing. Václav Lochař, Ph.D.
tajemník katedry
tel.: +420 46 603 7053
e-mail:  vaclav.lochar@upce.cz
 

Životopis

  Datum narození: 29. října 1971
 
Dosažené vzdělání
1995 Ing. Fakulta Chemicko-technologická, obor fyzikální chemie, Univerzita Pardubice, téma diplomové práce: "IČ studie katalyzátorů pro oxidativní dehydrogenaci kyseliny isomáselné v plynné fázi (cz)"
2001 Ph.D. Fakulta Chemicko-technologická, obor fyzikální chemie, Univerzita Pardubice, téma disertační práce: "Katalytická oxoesterifikace methanolu v plynné fázi (cz)"

 
Zaměstnání
6/2001 - dosud odborný asistent na Katedře fyzikální chemie, Fakulta Chemicko - technologická, Univerzita Pardubice
10/1998 - 6/2001 Asistent-VŠ učitel na Katedře fyzikální chemie, Fakulta Chemicko - technologická, Univerzita Pardubice

 
Odborné kursy
3/2006 - 6/2007 Vysokoškolská pedagogika pro učitele - inženýry podle evropského standardu IGIP
6/2005 Jazykový kurz angličtiny English Advanced I (30 lekcí týdně) na Hansa Language Centre, Toronto (Kanada)

 
Pedagogická činnost
Semináře a laboratorní cvičení z předmětů Základy fyzikální chemie a Fyzikální chemie II
Aplikovaná chemická kinetika 4.ročník, zimní semestr, 5 kredity, (2-2-0)

 
Vědecké zaměření
Výzkum heterogenních katalytických reakcí: oxidace uhlovodíků a jejich kyslíkatých derivátů v plynné fázi. Studium acidobazických vlastností, povrchových komplexů reakčních komponent a mechanismů heterogenních katalytických oxo-reakcí s využitím FTIR spektroskopie.

Publikační činnost a účast na konferencích
Autor či spoluautor 5 vědeckých publikací v mezinárodních časopisech, 4 vědeckých publikací v národních časopisech, 10 aktivních prezentací výsledků na mezinárodních konferencích, 2 aktivní prezentace výsledků na národních konferencích