Ing. Karel Frolich, Ph.D.
tel.: +420 46 603 7053
e-mail:  karel.frolich@upce.cz
 

Životopis

  Datum narození: 10. ledna 1982
 
Dosažené vzdělání
2005 Ing. Fakulta Chemicko-technologická, obor fyzikální chemie, Univerzita Pardubice, téma diplomové práce: "Studium interakce CO s alkalickými kovy ve vysokosilikátových zeolitech pomocí FTIR spektroskopie (cz)"
2009 Ph.D. Fakulta Chemicko-technologická, obor fyzikální chemie, Univerzita Pardubice, téma disertační práce: "Studium lokalizace alkalických kovů v matricích zeolitů pomocí CO jako „probe“ molekuly (cz)"

 
Zaměstnání
10/2009 - dosud odborný asistent na Katedře fyzikální chemie, Fakulta Chemicko - technologická, Univerzita Pardubice

 
Odborné kursy
1/2006 Měření vibračních spekter a Interpretace vibračních spekter, VŠCHT, Praha
4/2008Calorimetry Summer School

 
Pedagogická činnost
Semináře a laboratorní cvičení z předmětů Základy fyzikální chemie a Fyzikální chemie II

 
Vědecké zaměření
Studium charakteru adsorpčních center uvnitř porézních materiálů (lokalizace a distribuce iontů) pomocí vhodných testovacích molekul s využitím experimentálních technik FTIR a mikrokalorimetrie

Publikační činnost a účast na konferencích
Autor či spoluautor 9 vědeckých publikací v mezinárodních časopisech, 10 prezentací výsledků na mezinárodních konferencích Seznam publikací