Doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.
tel.: +420 46 603 7048
e-mail:  pavel.cicmanec@upce.cz
 

Životopis

  Datum narození: 16. června 1968
 
Vzdělání
1992 Ing.Fakulta Chemicko-technologická, obor fyzikální chemie, Univerzita Pardubice
1999 Ph.D.Fakulta Chemicko-technologická, obor fyzikální chemie, Univerzita Pardubice
2007 Doc.Fakulta Chemicko-technologická, obor fyzikální chemie, Univerzita Pardubice, téma habilitační práce: "Studium povrchových jevů metodami reakční kinetiky"

 
Zaměstnání
11/2007 - dosudDocent na Katedře fyzikální chemie, Fakulta chemicko - technologická, Univerzita Pardubice
9/1999 - 10/2007Odborný asistent na Katedře fyzikální chemie, Fakulta Chemicko - technologická, Univerzita Pardubice
9/1996 - 6/1999Asistent na na Katedře fyzikální chemie, Fakulta Chemicko - technologická, Univerzita Pardubice

 
Pedagogická činnost
Základy fyzikální chemie - přednášky Letní semestr, 8 kreditů, (3-3-0)
Metody měření fyzikálně chemických veličin Letní semestr, 6 kreditů, (2-2-0)
Rovnovážná termodynamika Zimní semestr, 6 kreditů, (2-2-0)
Laboratoř oboru Letní semestr, 5 kreditů, (0-0-12)

 
Vědecké zaměření
Studium heterogenních katalytických reakcí se zaměřením na parciální oxidace a oxidativní dehydrogenace uhlovodíků, aldehydů a organických kyselin. Dále studium adsorpce těchto látek na povrchu katalyzátorů.

Publikační činnost a účast na konferencích
Autor či spoluautor 1 skript, 16 vědeckých publikací v mezinárodních časopisech, 7 vědeckých publikací v národních časopisech, 37 prezentací výsledků na mezinárodních konferencích, 12 prezentace výsledků na národních konferencích

 
Účast na grantových projektech
Hlavní řešitel grantových projektů
2007-2009Oxidové katalyzátory pro selektivní oxidaci C3 a C4 alkanů nanesené na mikro- a mesoprézních nosičích, GA ČR # 104/07/0214
2006-2008Charakterizace zeolitů s mimomřížkovými kationty: propojení teoretického a experimentálního přístupu, GA ČR # 203/06/0324
2004-2006Parciální oxidace butanu na furan a jeho deriváty, GA ČR # 104/04/1339
2002-2004Katalytická oxidace krotonaldehydu v plynné fázi, GA ČR # 104/02/0499
1999-2001Katalytická oxidativní dehydrogenace C3 a C4 aldehydů, GA ČR # 104/99/D074

 
Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací
Bakalářské práce
2007 Ondřej KissStudium interakce kyslíku s povrchem
Diplomové práce
2009 Ondřej KissOxidativní dehydrogenace butanu na nanesených vanadomolybdenových oxidových katalyzátorech
2008 Michal SetničkaKatalytická oxidativní dehydrogenace n-butanu na oxidových katalyzátorech na mesoporézních nosičích
2004 Matouš ŽivotekKatalytická parciální oxidace krotonaldehydu na nanesených oxidových katalyzátorech
2003 Pavel TopkaStanovení povrchu katalyzátorů pro parciální oxidaci aldehydů
2002 Zbyněk SurovecKatalytická oxidativní dehydrogenace aldehydů
2001 Kateřina SyslováKatalytická oxidativní dehydrogenace krotonaldehydu
Současní studenti
Bakalářské studium-
Magisterské studium-
Doktorské studiumMichal Setnička