Ing. Libor Čapek, Ph.D.
bezpečnostní technik
tel.: +420 46 603 7053
e-mail:  libor.capek@upce.cz
 

Životopis

  Datum narození: 1. ledna 1975
 
Vzdělání
1998 Ing. Fakulta Chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, téma diplomové práce: "Akumulace tepla ve vodných roztocích s chemickou reakcí (cz)"
2004 Ph.D. obor Fyzikální Chemie, pracoviště katedra fyzikální chemie, Fakulta Chemicko-technologická, Univerzita Pardubice a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, Akademie věd České republiky, téma disertační práce: "Struktura Co center v zeolitu beta. Selektivní katalytická redukce NO propanem na Co-zeolitech v oxidační atmosféře (eng)"
2009 Doc. obor Fyzikální Chemie, Fakulta Chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, téma habilitační práce: "Potenciál heterogenních katalyzátorů v ochraně životního prostředí (cz)"

 
Zaměstnání
7/2005 - dosud Odborný asistent na Katedře fyzikální chemie, Fakulta Chemicko - technologická, Univerzita Pardubice
5/2001 - 6/2005 Vědecký pracovník, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, Akademie věd České republiky

 
Odborné kursy
3/2006 - 4/2007Rozvoj manažerských dovedností (prezentační dovednosti, management, rozpočetnictví …)
6/2007 – 3/2007Vysokoškolská pedagogika pro učitele - inženýry podle evropského standardu IGIP
1/2007 – 4/2007An Integrated Approach to Public Relation for the 21st Century (media relations, krizová komunikace, organizace PR akcí, internet a e-PR)

 
Pedagogická činnost
Semináře v předmětu Základy FCH, laboratorní cvičení v předmětu Základy fyzikální chemie a Fyzikální chemie II
Heterogenní katalýza 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, (2-2-0)
Významné katalytické reakce a jejich využití4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, (2-1-0)
Úloha katalýzy v ochraně životního prostředíZimní semestr, 3 kredity, (2-0-0)

 
Vědecké zaměření
Studium heterogenních katalytických reakcí, UV-Vis spektroskopie pevných materiálů, vztah mezi strukturou/složením a selektivitou/aktivitou katalyzátoru, mikro- a meso-porézní nosiče, oxidativní dehydrogenace ethanu, likvidace emisních plynů CO2 a N2O.

Publikační činnost a účast na konferencích
Autor či spoluautor 29 vědeckých publikací v mezinárodních časopisech, 60 prezentací výsledků na mezinárodních konferencích, 14 prezentace výsledků na národních konferencích. Seznam publikací

 
Účast na grantových projektech
Hlavní řešitel grantových projektů
2007-2009Oxidativní dehydrogenace ethanu, GAČR # 104/07/P038
Řešitelský tým
2008-2012Speciální katalytické procesy a materiály, GAČR # 203/08/H032
2007-2009Oxidové katalyzátory pro selektivní oxidaci C3 a C4 alkanu nanesené na mikro- a mesoprézních nosicích, GAČR # 104/07/0214
2001-2004Advanced nanostructured metal/metal-oxo/matrix catalysts for redox processes. Application for NOx reduction to nitrogen, EU projekt # G5RD-CT-2001-00595
2000-2004Redoxní zeolitické katalyzátory pro likvidaci oxidů dusíku využívající procesní plyny, GA AV ČR - aplikační, # S4040016
2000-2004Struktura iontů v krystalických oxidických matricicích. Vztah syntézy/struktury/selektivity pro vývoj katalyzátoru vysoce selektivních reakcí, EC COST # OC D15.20

 
Spolupráce
Åbo Akademi University, Laboratory of Industrial Chemistry and Reaction Engineering - Prof. Dmitry Yu. Murzin, Dr. Kalle Arve (Lifelong Learning Programme: Higher education - Erasmus)
Universidad de Sevilla - Prof. A. Cabalero (Lifelong Learning Programme: Higher education - Erasmus)
Ústav anorganické chemie, Řež, Akademie věd České republiky - RNDr. T. Grygar, CSc.
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, Praha 8, Akademie věd České republiky - Ing. Blanka Wichterlová, DrSc.

 
Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací
Bakalářské práce
2009 Brichtová MariePotenciál DR UV-Vis spektroskopie v charakterizaci heterogenních katalyzátorů
2008 Petr KutálekNové směry v oxidativní dehydrogenaci ethanu
2008 Jana KučerováPotenciál mesoporézních materiálů v heterogenní katalýze
2007 Peter PriecelZpůsoby likvidace CO2 a jeho využití v katalytických procesech
2007 Šárka BotkováVyužití a způsob likvidace oxidu dusného (cena generálního ředitele společnosti Synthesia, a.s. - 3.místo)
Diplomové práce
2009 Šárka BotkováZhodnocení aktivity Fe-FER v oxidativní dehydrogenaci ethanu
2009 Peter PriecelDeoxygenation of vegetable oils on NiMo-alumina catalysts (cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka)
2008 Lukáš VaněkPotenciál katalyzátorů na bázi přechodových kovů v oxidativní dehydrogenaci ethanu (cena děkana za vynikající diplomovou práci)
2008 Jiří AdamStruktura a aktivita V-HMS katalyzátorů pro oxidativní dehydrogenaci propanu (cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka)
Současní studenti
Bakalářské studium 
Magisterské studiumMarie Brychtová, Petr Kutálek
Doktorské studiumJiří Adam, Lucie Smoláková, Peter Priecel, Šárka Botková