Doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
vedoucí katedry
tel.: +420 46 603 7048
e-mail:  roman.bulanek@upce.cz
 

Životopis

  Datum narození: 6. května 1971
 
Vzdělání
1994 Ing.Fakulta Chemicko-technologická, obor Technická analytická a fyzikální chemie, Univerzita Pardubice, téma diplomové práce: "Katalytická oxidace uhlovodíků na zeolitech” (školitel Doc. Ing. J. Machek, CSc.)
1999 Ph.D.Fakulta Chemicko-technologická, obor fyzikální chemie, Univerzita Pardubice, téma disertační práce: "Vliv zeolitické matrice na redox a katalytické vlastnosti Cu iontů” (školitelé Ing. B. Wichterlová, DrSc. a prof. Ing. J. Tichý, DrSc.)
2004 doc.jmenování docentem pro obor Fyzikální chemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, Habilitační práce: „Struktura a reaktivita zeolitů modifikovaných přechodnými kovy“

 
Zaměstnání
7/2005 - dosudDocent na Katedře fyzikální chemie, Fakulta chemicko - technologická, Univerzita Pardubice
7/1999 - 6/2005Odborný asistent na Katedře fyzikální chemie, Fakulta Chemicko - technologická, Univerzita Pardubice
1997 - 6/1999Asistent na na Katedře fyzikální chemie, Fakulta Chemicko - technologická, Univerzita Pardubice

 
Funkce
od 2001 Akademický senát Fakulty chemicko-technologické
od 2005 Rada ??
od 2008 Předseda odborové rady P1404-FCH

 
Pedagogická činnost
Semináře z předmětu Základy fyzikální chemie
Fyzikální chemie pro pokročiléZimní semestr, 6 kreditů, (2-2-0)
Povrchové jevy na tuhých látkáchLetní semestr, 4 kreditů, (2-2-0)
Vybrané kapitoly v předmětu Experimentální metody strukturního výzkumu
V doktorandském studiu: spektroskopie v katalýze

 
Vědecké zaměření
Studium heterogenních katalytických reakcí: lokalizace iontů kovů ve vysokosilitátových zeolitových materiálech, jejich redox a katalytickými vlastnosti v reakcích katalytické přeměny lehkých nasycených uhlovodíků na alkeny či deriváty, charakteru a reaktivity kationů kovů a jejich komplexů v matricích vysokosilikátových zeolitů.
Interakce malých molekul, separační adsorpční jevy a jejich aplikace

Publikační činnost a účast na konferencích
Autor či spoluautor 1 skript, 35 vědeckých publikací v mezinárodních časopisech, 69 aktivních prezentací výsledků na mezinárodních konferencích, 21 aktivní prezentace výsledků na národních konferencích. Seznam publikací

 
Účast na grantových projektech
Hlavní řešitel grantových projektů
1999 – 2002Katalytická amoxidace propanu. Vývoj katalyzátoru, GA ČR # 203/99/D073
2003 – 2005Katalytická amoxidace propanu, GA ČR # c104/03/1120
Spoluřešitel
2008 – 2011Speciální katalytické procesy a materiály, GAČR # 203/08/H032
2007 – 2009Oxidové katalyzátory pro selektivní oxidaci C3 a C4 alkanu nanesené na mikro- a mesoprézních nosičích, GAČR # 104/07/0214e
2006 – 2008Charakterizace zeolitů s mimomřížkovými kationty: propojení teoretického a experimentálního přístupu, GAČR # 203/06/0324
2005Inkorporace iontů těžkých kovů do zeolitů metodou chemické deposice par, FRVŠ 1595/2005
2005 – 2009Centrum biomolekul a komplexních molekulových systémů, Výzkumné centrum: LC 512
2003 – 2007Organizované materiály pro vysoce selektivní katalytické a separační procesy, GAČR # 203/03/H140

 
Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací
Bakalářské práce
2008 Eva KoudelkováHistorie, současnost a budoucnost syntetických zeolitů
Diplomové práce
2009 Iva VoleskáAdsorpce CO na iontech kovů alkalických zemin koordinovaných k zeolitové matrici typu FER
2008 Miroslav PipekVliv reakčních podmínek na průběh katalytické amoxidace propanu na Fe-silikalitech
2007 Kateřina RaabováAmoxidace propanu na Fe-zeolitech
2005 Karel FrolichInterakce molekul CO s alkalickými kovy ve vysoko-silikátových zeolitech typu MFI a FER
2004 Jan AdamKonverze lehkých uhlovodíků na zeolitech s nízkým obsahem železa (cena rektora za vynikající diplomovou práci)
2003 Petr KnotekVyužití teplotně programovaných technik k charakterizaci Cu-zeolitů (cena rektora za vynikající diplomovou práci)
2002 Jana FuchsováOxidativní dehydrogenace a amoxidace lehkých parafinů na zeolitech modifikovaných ionty přechodových kovů
2001 Kateřina NovoveskáOxidativní dehydrogenace a amoxidace C2 a C3 uhlovodíků na Co-zeolitech (cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka)
Současní studenti
Bakalářské studium-
Magisterské studiumEva Koudelková
Doktorské studiumEva Baďurová, Eva Frýdová, Iva Voleská, Alena Kalužová