Profil absolventa KFCH
  vymezení výstupních znalostí a dovedností - všeobecných, odborných a speciálních:
  Studenti získají základní znalosti v těchto oblastech:
- matematika, fyzika, statistika,
- počítačová gramotnost v oblasti textových a tabulkových editorů, práce s databázemi a práce s Internetem,
- odborná jazyková příprava v jazyku anglickém včetně konverzace v oblasti chemické a obchodní angličtiny,
- základy obecné, anorganické, organické, analytické, fyzikální chemie,
- procesy a zařízení chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu,
- řízení technologických procesů,
- ekonomika a management podniků a výrobních procesů v chemických a příbuzných oborech včetně základů manažerského účetnictví a řízení výroby a jejího zajištění,
- psychologie pro manažery,
- úvod do práva.

  kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
 

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie pro manažery, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.


  charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:
 

Funkce a činnosti na úrovni středního managementu a technických pracovníků v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech.