Používané analytické metody - esterová fáze (bionafta)

<
VlastnostMetoda
Hustota (15°C) [kg/m3]pyktometrie
Kin. viskozita (40°C) [mm2/s]průtokový viskozimetr
Obsah esteru [hm.%]GC
Bod vzplanutí [°C]přístroj na bod vzplanutí
Obsah vody [mg/kg] Karl-Fisher
CCT 10% dest. zbytku [hm.%]podle Conradsona
Číslo kyselosti [mg KOH/g]akalimetrie
Jodové číslo [g I2/100g]jodometrie
Methylester kyseliny linoleové [hm.%]GC
Obsah methanolu [hm.%] GC
Obsah monoglyceridů [hm.%] gradientova HPLC
GC
diglyceridů [hm.%]
triglyceridů [hm.%]
Volný glycerol [hm.%] GC, HPLC
Celkový glycerol [hm.%]GC, gradientová HPLC
Skupina kovů I. (Na+K) [mg/kg] acidimetrie, plamenová fotometrie
Skupina kovů II. (Ca+Mg) [mg/kg]

Používané analytické metody - glycerolová fáze (vedlejší produkt)

VlastnostMetoda
Hustota [kg/m3]pyknometrie
Kin. viskozita [mm2/s]průtokový viskozimetr
Obsah glycerolu [hm.%]jodometrie, HPLC
Obsah mýdel [hm.%]acidimetrie
Obsah vody [hm.%] Karl-Fisher
Obsah methanolu [hm.%]GC
Obsah esterů (bionafta) [hm.%]GC, gradientová HPLC

Zpět