Rovnovážná termodynamika

Cíle předmětu

Seznámit studenta s aplikacemi rovnovážné termodynamicky na popis chování reálných plynů a kapalin, s popisem chování soustav ve vnějších silových polích, základy kryogeniky, popisem fázových rovnováh reálně se chovajících systémů.

Získané způsobilosti

Jsou prohloubeny a doplněny znalosti získané z kurzu Fyzikální chemie pro pokročilé.

Obsah předmětu

Obecná definice I. Věty termodynamické pro průtočné systémy a obecné definice termodynamických funkcí, Popis stavové chování reálných tekutin, Složitější stavové rovnice, Výpočty termodynamických funkcí reálných tekutin, Vyžití teorému korespondujících stavů. Popis chování směsi reálných plynů. Popis soustavy v gravitačním a centrifugálním poli. Popis chování látek v elektrickém a magnetickém poli. Dosahování a měření velmi nízkých teplot, supravodivost. Popis fázových rovnovah reálných systému. Teorie roztoků, dodatková Gibbsova energie a vztahy pro její reprezentaci. Odhadová metoda UNIFAC. Výpočet azeotropů a omezené mísitelnosti kapalin.

Odborná literatura

  1. J. Novák, K. Růžička: Chemická termodynamika I, skripta VŠCHT Praha 2002
  2. V. Dohnal, J. Novák, J. Matouš: Chemická termodynamika II, skripta VŠCHT Praha 1997
  3. S.I. Sandler: Chemical and engineering thermodynamics, John Willey & Sons, Inc. New York 1999.