Povrchové jevy na tuhých látkách

Cíle předmětu

Získané způsobilosti

Obsah předmětu

Cílem předmětu je rozšířit základní znalosti studentů o adsorpčních jevech, jejich teoretickém popisu a hlavně seznámit je s jednotlivými metodami studia adsorpčních rovnováh, s komerčními i nekomerčními experimentálními aparaturami a jejich použitím při stanovování adsorbovaného množství studované látky. Zároveň je cílem předmětu předvést studentům využití a zpracování reálných experimentálních dat při určování velikosti měrného povrchu a textury tuhých látek, jakož i fyzikálně-chemických vlastností adsorpčních center.

Odborná literatura

  1. Ponec V., Knor Z., Černý S: Adsorpce na tuhých látkách, Praha, SNTL 1968
  2. Paryjczak T.: Gas chromatography in adsorption and catalysis, SPWN, Waršava 1986
  3. Niemantsverdriet J.W.: Spectroscopy in catalysis, SVCH, Weinheim 1993