Metody měření fyzikálně-chemických veličin

Cíle předmětu

Seznámit studenty s metodami, které umožňují získávání hodnot některých fyzikálních a fyzikálně chemických veličin. Předmět je zaměřen na získávání hodnot veličin, se kterými jsou studenti seznámeni v rámci předmětu Fyzikální chemie I. zvláště pak s veličinami týkajícími se kapitol "Kinetický obraz hmoty", "Termodynamika" a "Fázové rovnováhy". Na seminářích jsou aplikovány teoretické znalosti při řešení praktických příkladů a problémů.

Získané způsobilosti

Jsou získány znalosti o experimentálních a odhadových metodách používaných pro získávání základních fyzikálních a fyzikálně-chemických veličin, jejich přednostech a limitech.

Obsah předmětu

Měření základních fyzikálních veličin - teploty, tlaku a hustoty.
Metody používané k zjišťování rychlostí molekul plynů, difuzního koeficient a koeficientu
tepelné vodivosti v plynech a kapalinách.
Metody zjišťování kritických veličin reálných plynů. Další stavové rovnice reálných plynů.
Teorém korespondujících stavů.
Měření koeficientu viskozity plynů a kapalin. Měření povrchového napětí kapalin.
Metody odhadu teploty tání a teploty varu látek. Metody odhadu hustot kapalin.
Zjišťování termochemických dat - kalorimetrie. Typy kalorimetrů.
Metody odhadu slučovací enthalpie a závislosti Cp na teplotě
Experimentální zjišťování parciálních molárních veličin
Metody měření a odhadu tenze par látek. Metody odhadu výparné enthalpie.
Určování aktivitních koeficientů ve směsích látek.
Metody určování fázových diagramů binárních systémů.
Molární refrakce a polarizace. Metody měření a odhadu elektrického dipól-momentu indexu lomu.
Měření molekulové hmotnosti.
Měření molekulových hmotností makromolekulárnich látek.

Odborná literatura

  1. A. Tockstein: Základy fyzikální chemie I, skripta VŠCHT Pardubice, Univerzita Pardubice, 1995
  2. W. J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL Praha 1979