Laboratoř oboru II

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit se s dalšími instrumentálními technikami a postupy, s nimiž se mohou setkat při řešení diplomových prací a v praxi. Předmět je koncipován jako pokročilá laboratoř technické fyzikální chemie se speciálními aplikacemi.

Získané způsobilosti

Posluchač po absolvování předmětu je schopen samostatně řešit složitější praktické úlohy z aplikované fyzikální chemie.
Absolvování předmětu je základním předpokladem pro měření Diplomové práce.

Obsah předmětu

Studium redox a acidobazických vlastností tuhého katalyzátoru pomocí teplotně programovaných metod spojených s hmotnostní spektrometrií.
FTIR studie tvorby přechodových komplexů pyridinu a acetonitrilu na pevných látkách.
Heterogenní katalyzované reakce (plyn - pevná fáze v průtokovém uspořádání) - katalytické oxidace uhlovodíků, stanovení katalytické aktivity katalyzátoru s využitím plynové chromatografie.
Využití spektrofotometrie v UV oblasti při sledování průběhu enzymatických reakcí (interpretace naměřených spekter, verifikace závislostí absorbance - čas, určení rychlostních konstant, stanovení indexu pI50).
Enzymatická katalýza při zpracování glycerolu - voltametrické sledování změny koncentrace kyslíku s časem.
Studium nekrystalických materiálů (oxidová a neoxidová skla, polymery, amorfní oxidy) pomocí termomechanické analýzy (určení teploty skelného přechodu).
Diferenciální skenovací kalorimetrie - sledování tepelných změn v závislosti na teplotě, stanovení tepelné kapacity materiálů, využití pro studium kinetiky tepelně zabarvených dějů.

Odborná literatura

  1. Tištěné návody k jednotlivým laboratorním úlohám
  2. Jandera P.: Atomová a molekulová spektroskopie, Univerzita Pardubice, 1999
  3. Karlson P.: Základy biochemie, Academia Praha, 1981