Laboratoř oboru

Cíle předmětu

Cílem předmětu je rozšíření laboratorní praxe v oboru Technická fyzikální chemie. Studenti se seznamují s dalšími instrumentálními technikami a postupy, které jsou časově a experimentálně náročnější než tomu bylo u Laboratorních cvičení v základním kurzu.

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu by měl posluchač mít dostatečnou úroveň znalostí a praktických dovedností potřebnou pro absolvování dalších Laboratorních cvičení specializace a pro samostatnou práci na své diplomové práci.

Obsah předmětu

Rovnováha kapalina - pára ve dvousložkových dvoufázových soustavách (destilace, sestrojení izobarických fázových diagramů).
Adsorpční izotermy - stanovení množství naadsorbované látky na povrchu aktivního uhlí, verifikace Langmuirovy a Freundlichovy adsorpčních izoterem.
Stanovení disociačních konstant slabých elektrolytů pomocí vodivosti.
Spektrofotometrické sledování kinetiky kopulace, výpočet rychlostních konstant, verifikace závislosti rychlostních konstant azokopulace na teplotě na základě Arrheniovy teorie.
Využití počítačů v kinetice chemických reakcí (programy CKS a GEPASI).
Studium kinetiky enzymatické reakce mezi acetylthiocholinem a butyrylcholinesterasou spektrofotometricky a pomocí pH-statu.
Rotačně-vibrační spektra plynů - interpretace spekter, výpočet mezijaderných vzdáleností
Infračervená spektra kapalin, interpretace spekter, ověření Lambert-Beerova zákona.
Měření infračervených spekter pevných látek pomocí KBr techniky.
UV-Vis spektroskopie pevných látek - Možnosti využití difusně reflektančních spekter pevných materiálů (představení)

Odborná literatura

  1. P. Jandera: Atomová a molekulová spektroskopie, Univerzita Pardubice, 1999
  2. P. Karlson: Základy biochemie, Academia Praha, 1981
  3. M. Handlířová a kol: Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, skripta Univerzita Pardubice, 1998