Laboratoř z fyzikální chemie I

Cíle předmětu

Cílem předmětu je praktické uplatnění teoretických poznatků z fyzikální chemie v laboratorní praxi. Studenti se seznamují se složitějšími instrumentálními technikami a postupy, s nimiž se mohou setkat při měření fyzikálně-chemických veličin.

Získané způsobilosti

Posluchač po absolvování předmětu je schopen zvládnout základní praktické úlohy z fyzikální chemie.

Obsah předmětu

Viskozimetrie (stanovení molární hmotnosti vysokomolekulární látky).
Měření difúzního koeficientu
Fázový diagram třísložkové soustavy (binodální křivka, konody).
Chemická rovnováha oxidačně-redukční reakce (stanovení hodnoty rovnovážné konstanty).
Skleněná elektroda – měření pH. Acidobazické titrace.
Převodová čísla iontů.
Inverze sacharózy jako reakce I. řádu, verifikace – určení rychlostní konstanty.
Stanovení reakčního řádu pro jednotlivé složky u složitější reakce.
Molární refrakce – identifikace čistých kapalin, stanovení molární refrakce pevných látek.
Permanentní dipólmoment.
Absorpční spektrofotometrie – Lambert-Beerův zákon, stanovení disociační konstanty indikátoru.

Odborná literatura

  1. M. Handlířová a kol: Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, skripta Univerzita Pardubice, 1998
  2. A. Tockstein: Základy fyzikální chemie I, skripta VŠCHT Pardubice, Univerzita Pardubice, 1995
  3. A. Tockstein: Základy fyzikální chemie II, skripta VŠCHT Pardubice, Univerzita Pardubice, 1995
  4. W. J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL Praha 1979