Laboratoř z fyzikální chemie I

Cíle předmětu

Cílem předmětu je praktické uplatnění teoretických poznatků z předmětu Základy fyzikální chemie v laboratorní praxi. Studenti se seznamují se základními instrumentálními technikami a postupy, s nimiž se mohou setkat při měření fyzikálně-chemických veličin.

Získané způsobilosti

Posluchač po absolvování předmětu je schopen zvládnout základní praktické úlohy z fyzikální chemie.

Obsah předmětu

Ideální plyn – základní zákony (Boyleův, Charlesův zákon).
Viskozita – ověření Andradovy závislosti na teplotě.
Povrchové napětí kapalin (stalagmometrie, bublinková tlaková metoda), závislost na teplotě (stanovení podle DuNuoy – kroužková metoda).
Kalorimetrie – měření rozpouštěcích tepel pevných látek (anorganické soli), stanovení neutralizační entalpie (kyselina + zásada) v kapalné fázi. Měření spalných tepel
Parciální molární objemy, závislost na složení směsi (voda-ethylalkohol).
Rovnováha kapalina – pára v jednosložkové soustavě (Claisius-Clapeyronova rovnice), výpočet výparných entalpií pro různá rozpouštědla.
Ebuliometrie – stanovení molární hmotnosti organických látek.
Rozdělovací koeficient (stanovení jeho hodnoty pro organickou kyselinu v systému toluen-voda).
Elektromotorické napětí článku – měření a teoretický výpočet EMN článku s převodem.
Molární vodivost silného elektrolytu – stanovení molární vodivosti podle Kohlrauschova zákona.
Kinetika chemických reakcí: Rozpad komplexu [Mn(C2O4)3]-3 jako reakce I. řádu – určení rychlostní konstanty. Stanovení aktivační energie z Arrheniovy závislosti rychlostní konstanty na teplotě.

Odborná literatura

  1. M. Handlířová a kol: Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, skripta Univerzita Pardubice, 1998
  2. A. Tockstein: Základy fyzikální chemie I, skripta VŠCHT Pardubice, Univerzita Pardubice, 1995
  3. A. Tockstein: Základy fyzikální chemie II, skripta VŠCHT Pardubice, Univerzita Pardubice, 1995
  4. W. J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL Praha 1979