Formulace fyzikálně-chemických problémů

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vytvořit komplexní předpoklady pro fyzikální a matematické formulace běžných problémů ve fyzikální chemii.

Získané způsobilosti

Posluchač po absolvování předmětu je schopen vytvářet statistické a mechanistické modely a analogie, jejich popis, plánování pokusů a zpracování dat, verifikaci a predikci dějů.

Obsah předmětu

Úvod, vývojové trendy výpočetních metod. Numerické řešení algebraických rovnic.
Numerické řešení soustavy lineárních rovnic.
Numerické řešení soustavy nelineárních rovnic.
Interpolace, numerická derivace a integrace.
Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic.
Formulace a modelování fyzikálně-chemických problémů, fyzikální skutečnost, modelování.
Matematický popis modelů, kriteria.
Látkové a energetické bilance.
Řešení matematických modelů, klasifikace, metody a cesty řešení.
Analýza vztahů mezi veličinami, lineární a vícenásobná lineární regrese.
Nelineární regrese, optimalizační metody přímohledající a derivační.
Faktorová analýza, užití a význam, multivariabilní systém, Placket-Burmann.

Odborná literatura

  1. F. Skopal: Formulace a modelování problémů ve fyzikální chemii, KFCh UPa, 1992
  2. R. Černá, M. Machlický, J. Vogel, Č. Zlatník: Základy numerické matematiky a programování, SNTL/ALFA Praha, 1987
  3. H. Erfurth, G. Just: Modelování a optimalizace chemických procesů, SNTL Praha, 1979
  4. E. Ondráček, P. Janíček: Výpočtové modely v technické praxi, SNTL Praha, 1990