Fyzikální chemie pro pokročilé

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vytvořit u posluchače komplexní představu o fyzikální chemii a důsledcích termodynamických zákonů na různé procesy v chemické praxi.

Získané způsobilosti

Posluchač po absolvování předmětu získá přehled o kinetické teorii látek, termodynamice, fázových i chemických rovnováhách a chemické kinetice. Absolvování předmětu je základním předpokladem pro studium dalších předmětů jak na specializaci Technická fyzikální chemie tak i dalších oborů, jako je anorganická, organická i analytická chemie.

Obsah předmětu

Kinetická teorie hmoty: Reálný plyn - pV diagram, důležité stavové rovnice (složitější, kubické, viriálový rozvoj), teorém korespondujících stavů, stavové chování kapalin: van der Waals a Racket.
Tuhé látky - struktura a její určování molekulárně kinetický obraz klasického a kvantovaného lineárního oscilátoru, Einsteinova a Debyeova aproximace tepelných kapacit, Born-Karmanova teorie. Transportní jevy v tekutinách a tuhých látkách - viskozity - měření a teplotní závislosti.
Termodynamika: První věta termodynamická, molární tepelné kapacity a jejich závislost na teplotě, jejich odhady - substituční a příspěvkové metody, Joule-Thomsonův jev, význam.
Druhá věta termodynamická, formulace entropie. Termodynamika směsí látek, definice chemického potenciálu a parciální molární veličiny. Obecná podmínka termodynamické rovnováhy.
Systémy s velkým povrchem - povrchová energie a práce, Young-Laplaceova rovnice, Kelvinova rovnice, závislost povrchových napětí na koncentraci, adsorpce na pohyblivých rozhranních, adsorpce na tuhých látkách.
Koloidní systémy, vlastnosti koloidních částic - sedimentace, viskozita, rozptyl světla, elektroforéza.

Odborná literatura

  1. Tockstein A.: Základy fyzikální chemie I, skripta VŠCHT Pardubice, Univerzita Pardubice 1995
  2. Tockstein A.: Základy fyzikální chemie II, skripta VŠCHT Pardubice, Univerzita Pardubice 1995
  3. Handlířová M., Skopal F, Dlask V.: Sbírka příkladů z fyzikální chemie, Univerzita Pardubice 1998
  4. Komers K.: Základy koloidní chemie, Univerzita Pardubice 1996
  5. Moore W. J.: Fyzikální chemie, SNTL Praha 1979
  6. Atkins P. W.: Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford 1989 U. K.