Fyzikální chemie II

Cíle předmětu

Seznámit studenta v první části - elektrochemii s aplikacemi termodynamických funkcí na elektricky nabité částice. Druhá část je věnována časovému průběhu chemických reakcí, studiu reakčních mechanizmů a teorii rychlostní konstanty. Ve třetí části má student možnost získat informace elektromagnetického pole s korpuskulární hmotou. Čtvrtá část je věnována poznatkům o disperzních soustavách, jejich rozdělení, vlastnostech a popisu. Na seminářích jsou aplikovány teoretické znalosti při řešení praktických příkladů a problémů.

Získané způsobilosti

Jsou prohloubeny a doplněny znalosti získané z kurzu Základy fyzikální chemie.

Obsah předmětu

Kinetický obraz hmoty : Ideální plyn - složitější model, druhy rychlostí, srážky a volná dráha. Reálný plyn - důležité stavové rovnice. Kapaliny - stavové chování, osmotická a povrchová práce.
Termodynamika: První věta termodynamická, výpočet tepla a práce. Druhá věta termodynamická, cyklické děje, izotermální a adiabatická expanze, definice entropie a třetí věta termodynamická. Helmholtzova, Gibbsova, rozšířená Gibbsova energie. Výpočet dH, dU, dA, dG chemické reakce, jejich závislosti na teplotě. Termodynamika směsí látek, definice parciálních molárních veličin, definice chemického potenciálu, význam a užití.
Fázové a chemické rovnováhy : Fázové diagramy, význam a užití pro různé podmínky fázových rovnováh. Chemické rovnováhy, výpočet rovnovážné konstanty a rovnovážného složení.
Elektrochemie: Základní pojmy, druhy rovnováh. Chemické rovnováhy, obecné řešení, význam a užití. Vodivost elektrolytů, význam a užití. Elektrolýza, význam a užití. Převodová čísla, jejich měření a význam.
Chemická kinetika : Experimentální postupy sledování chemických reakcí, verifikace, stanovení kinetických
parametrů, základní chemické reaktory, neizochorické chemické reakce.
Optické vlastnosti hmoty: Základní pojmy, Interakce bez absorpce a s absorpcí záření. Lambert-Beerův zákon.
Disperzní soustavy: Základní pojmy, dělení, transportní jevy a sedimentace.
 

Odborná literatura

  1. A. Tockstein: Základy fyzikální chemie I, skripta VŠCHT Pardubice, Univerzita Pardubice, 1995
  2. A. Tockstein: Základy fyzikální chemie II, skripta VŠCHT Pardubice, Univerzita Pardubice, 1995
  3. W. J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL Praha 1979
  4. P. W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford 1989 U. K.