Katedra fyzikální chemie
při fakultě chemicko-technologické 
Univerzity Pardubice 
Studetská 573 
532 10 Pardubice
  Vedení
  Doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
 Vedoucí katedry
  Ing. VáclavLochař, Ph.D.
 Tajemník katedry  
  Marcela Semanová
 Sekretariát katedry  
  Profil
  Katedra fyzikální chemie je akreditována na všechny typy studia (bakalářské, magisterské - do 20. července 2009, doktorské - do 20. července 2009) a provádí:
1.
výuku jednosemestrálních předmětů Základy fyzikální chemie, navazujícího volitelného předmětu FCH II a Laboratoře ze ZFCH a FCH II pro všechny obory bakalářského studia (podrobněji viz Výuka)
2.
výuku v magisterském studiu předmětu fyzikální chemie pro pokročilé a zajišťuje ve studijním oboru Technická analytická a fyzikální chemie, zaměření Fyzikální chemie
3.
odbornou výchovu doktorandů.
 

  Na katedře jsou čtyři vědeckovýzkumné programy:
-
Studium kinetiky a mechanizmu heterogenně katalytických reakcí v plynné fázi včetně charakteristiky oxidových a zeolitických katalyzátorů.
-
Výroba bionafty: chemizmus a technologie reesterifikace rostlinných olejů a živočišných tuků
-
Enzymatická katalýza - výzkum nových inhibitorů hydrolýzy enzymů jakožto potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby.
-
Studium strukturní relaxace nekrystalických materiálů a kinetiky krystalizace v silně podchlazených sklotvorných kapalinách.
 


  Sérvisní a poradenská činnost
 
-
Totální chemická analýza surovin, meziproduktů a produktů při výrobě bionafty z řepkového oleje a určení jejich fyzikálních parametrů.
-
Měření rovnovážné adsorpce a určení měrného povrchu tuhých látek metodou BET.
-
Měření fyzikálně-chemických parametrů - viskozita, hustota, tlak par a povrchové napětí kapalin a rozpouštěcích tepel.
-
Měření IČ spekter plynů, kapalin a tuhých látek a také studium adsorpčních a acidobazických vlastností povrchů tuhých látek.
-
Měření teplotních závislostí koeficientů roztažnosti pevných látek, viskozit podchlazených kapalin, skelné transformace a krystalizace nekrystalických materiálů.
 

  Odborné konzultace
 
-
Chemická kinetika.
-
Formulace a modelování chemických dějů.
-
Adsorpce plynů na pevných sorbentech.
-
Chemie výroby bionafty.
-
Enzymatická katalýza.
-
Využití technik termické a termomechanické analýzy a kalorimetrie při studiu fyzikálních vlastností materiálů.
-
Problematika kinetických procesů v nekrystalických systémech.